Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Hải Long - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá
                Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 ban hành Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Như Thanh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Long, huyện Như Thanh đến năm 2030.

UBND xã Hải Long công khai Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm
2030 với các nội dung sau:

1. Địa điểm công khai:

- Tại Trụ sở UBND xã Hải Long;

- Trên trang thông tin điện tử xã Hải Long tại địa chỉ: http://Hailong.nhuthanh.thanhhoa.gov.vn

2. Nội dung hồ sơ công khai gồm:

- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Như Thanh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Long, huyện Như Thanh đến năm 2030.

- Hồ sơ thuyết minh, bản vẽ tuân thủ Thông tư của Bộ Xây dựng số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện Như Thanh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Long, huyện Như Thanh đến năm 2030./.
1.So do vi tri - moi lien he vung - Hai Long.pdf
2.Hien trang (7-21)-Model.pdf
3.SDD Hai Long5-2-23-Model.pdf
4.Khong gian Hai Long5-2-23-Model.pdf
5.QH Giao thong Hai Long-Model.pdf
6.QH CBKT-TNM Hai Long-Model.pdf
7.QH CN Hai Long-Model.pdf
8.QH TNT Hai Long-Model.pdf
9.Cap dien + VT Hai Long-Model.pdf
QD Quy hoach.pdf

Thực hiện: Trương Huyền


Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289